Båtklubben Gripen

Grundad 1962

Söker du båtplats i Strängnäs?


Vi har tyvärr inga platser kvar just nu.

Men du kan ställa dig i kö då det alltid är rörelser i klubbens båtbestånd. Om Eldsundsviken.


- Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken.


- Bryggplatserna är även hyggligt vindskyddade.


- El finns utdraget till varje brygga.Tag kontakt med vår hamnvärd

Henrik Thernlund

070-530 10 40 om du behöver bryggplats  (se mer under fliken "Bryggplatser")


För medlemskap ta kontakt med vår

medlemsansvarige

Carina Boson

076-400 31 00

om du behöver bli medlem. (se mer under fliken "Bli medlem")Välkommen till BK Gripen,

-Vi är en ideell bryggförening i Strängnäs.

-Vår hemmahamn är Eldsundsviken.

Röka ström är nu öppen!


Mälarens Båtförbund har uppdragit åt Sjöfartsverket att sätta ut sjömärken i Röka ström igen. Med den återskapade farleden kommer det vara möjligt att på ett säkert sätt föra en fritidsbåt direkt mellan Strängnäs och de attraktiva områdena runt Grönsö. Utmärkningen är nu på plats.


Totalt finns 19 st. lateralmärken (styrbords- och babordsmärken) utsatta. Farledens huvudriktning blir från Arnöfjärden och mot Strängnäs, alltså grönt om styrbord vid resa mot Strängnäs. Det minsta vattendjupet i leden är 2.2 meter vid medelvattenstånd. Detta minsta vattendjup finns i en ca 40 meter lång sträcka som är tydligt utmärktVi stödjer

BK Gripen

Arbetsdag på bryggområdet vid Eldsundsviken för Bk Gripens medlemmar,genomfördes söndag den 5 maj 2018


Båtklubbens medlemmar träffades som vanligt innan det var dags för sjösättning vid våra bryggor i Eldsundsviken för att snygga upp bryggområdet, vassröjning samt det underhåll av bryggorna som behöver göras innan båtarna kommer på plats.

Årsmöte den 31 mars 2019


Årsmötet samlade ett 30 tal medlemmar. Styrelsen fick delvis några nya ansikten i form av Kenneth Ingvarssson och HenrikThernlund.    Kenneth går in i stället för Hans Wester som efter att ha sålt sin båt nu lämnar styrelsen efter att i mer än 5 år innehaft posten som kassör och ordförande. Som ett tack för detta utsågs han som hedersmedlem. 

Henrik påtar sig rollen som bryggansvarig med hjäp av sina bryggbasar samt är därtill ansvarig för vår hemsida. Övriga i styrelsen är som tidigare  Peter Enbom, ordförande och Fredrik Karlström,      v.ordförande samt Carina Boson, administration och medlemsärenden.

Som den viktigaste punkten på dagordningen förelåg beslutet om hur klubben skall hantera att vi nu blivit av med vår brygga 5 som en följd av att Kilenkrysset nu anlägger en egen marina.

De båtar som legat vid brygga 5 flyttas dels till brygga 1 - 4, men ca 5 större båtar kommer under detta året att placeras på en av de tre nya bryggor som Kilenkrysset anlägger. Dessa bryggor kommer att vara i sjön till omkring den 15 maj.


I budgeten för  2019 har en uppjustering av bryggpriserna gjorts, dels för att anpassa oss till de priser som nu gäller inom kommunen, men främst för att möjliggöra den finansiering som krävs för att kunna gå iland med de investeringar som ligger framför oss. Denna åtgärd fick medlemmarnas godkännade och kommer att träda ikraft redan denna sommar. De nya bryggpriserna har dock anpassats till de priser som nu gäller i kommunen, och ligger fortfarande under dessa.


Båtsäkerhets-/navigationskurser

 

Hur är det med dina kunskaper att föra din båt säkert och rätt, dvs. vad kan du om navigation,båtsäkerhet, regler och bestämmelser för att framföra en större båt till havs, på de strörre insjöarna eller längs kusten.

 

Medborgarskolan i Strängnäs anordnar sådana kurser nu inför båtsäsongen.

 

 Kustskepparintyg

 Start den 27 mars   Torsdagar, 8 tillfällen kvällstid 18.30 till 20.45  Kostad 2195 kr

 

 Förarintyg intensiv sommarkurs 

 Start den 21 juli  Lördag, söndag, måndag  Heldagskurs 3 dagar     Kostnad 2195 kr

 

Mer information får du genom att gå in deras hemsida eller kontakta deras kontor på

Trädgårdsgatan 29, Strängnäs.