Båtklubben Gripen

Grundad 1962

Söker du båtplats i Strängnäs?


Vi har tyvärr inga platser kvar just nu.

Men du kan ställa dig i kö då det alltid är rörelser i klubbens båtbestånd. Om Eldsundsviken.


- Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken.


- Bryggplatserna är även hyggligt vindskyddade.


- El finns utdraget till varje brygga.Tag kontakt med vår hamnkapten

Henrik Thernlund

070-530 10 40 om du behöver bryggplats  (se mer under fliken "Bryggplatser")


För medlemskap ta kontakt med vår

medlemsansvarige

Carina Boson

076-400 31 00

om du behöver bli medlem. (se mer under fliken "Bli medlem")Vi stödjer

BK Gripen

Välkommen till BK Gripen,

-Vi är en ideell bryggförening i Strängnäs.

-Vår hemmahamn är Eldsundsviken.

Efterlysning!

Vi behöver fler i styrelsen!  


Vi behöver fler som kan ställa upp i styrelsen för BK Gripen. Vi blev för få vid förra årsmötet och vi alla har dubbelbefattningar. Vi är en ideell klubb och har styrelsearbetet vid sidan om våra ordinarie arbeten och andra åtaganden. Vi behöver dela på arbetsuppgifterna på ett bättre sätt. Kan du ställa upp för klubben så hör av dig till ordföranden.

Dags för medlemsmöte i november.


Vi, klubbens styrelse kommer att kalla till medlemsmöte under november månad. Vi behöver revidera stadgar och ordningsregler för BK Gripen. Detta för att klubben skall fungera smidigare, vara mer ändamålsenlig för medlemmarna, möta de ändrade förutsättningarna och nya miljökrav. Kallelse kommer att skickas ut med e-post och/eller SMS till varje medlem och kallelse läggs ut här på vår hemsida. Dagordning, förslag till ändringar i stadgar och ordningsregler kommer att finnas för granskning här på vår hemsida i god tid innan mötet.

Rättelse:Klubben har inte skrivit på för flytt till Nabbviken 


Kilenkrysset vill bygga bostäder på vår gamla plan för vinteruppläggning av våra båtar. Detta gör att Strängnäs kommun vill säga upp vårt arrende av vattenområdet där vi har våra bryggor så Kilenkrysset får disponera området helt fritt.

Vi har blivit erbjudna att få lägga ut nya bryggor i Nabbviken. Flytten och nya bryggor  innebär stora kostnader för klubben som klubben nu hanterar då vi vill vara det bästa ickekommersiella alternativet för båtägare i kommunen.

En stor stötesten är att kommunen inte vill erbjuda oss i klubben parkering i närheten av de kommande nya bryggorna i Nabbviken utan hänvisar oss till 4-timmarsparkeringarna i närområdet. Vi hävdar att det inte är vettigt att vara tvungen att vända hem från en båttur för att inom fyra timmar flytta bilen. Att notera är att alla inte bor i närheten och det går inte att släpa mat, vatten, drivmedel och utrustning hur långt som helst inför en båttur. Vi är inte heller överens med Strängnäs kommun om hur vi skall lämna Eldsundsviken. I vårt kontrakt står det att området skall vara avstädat, det innebär enligt vår uppfattning inte att vi skall bekosta rivning av bde gamla bryggorna.Vi har inte skrivit på kontraktet för att vi måste som liten klubb kunna lösa dessa frågor först.


Debitering av utebliven arbetsplikt


Inom kort kommer du som inte ha deltagit i klubbens arbetsdagar med arbetsplikt kommer bli debiterad enligt de fastställda avgifterna om du inte har fullgjort din arbetsplikt. Du hittar summorna du kommer att bli debiterad under fliken "avgifter" här på hemsidan. Du har dock möjlighet att arbeta av kostnaden då vi behöver vass- och slyröjning vid bryggorna. Tag en bild före och en bild efter ditt arbete, klicka och skicka bilderna med namn till länken här: hamnkapten

Röka ström är nu öppen!


Mälarens Båtförbund har uppdragit åt Sjöfartsverket att sätta ut sjömärken i Röka ström igen. Med den återskapade farleden kommer det vara möjligt att på ett säkert sätt föra en fritidsbåt direkt mellan Strängnäs och de attraktiva områdena runt Grönsö. Utmärkningen är nu på plats.


Totalt finns 19 st. lateralmärken (styrbords- och babordsmärken) utsatta. Farledens huvudriktning blir från Arnöfjärden och mot Strängnäs, alltså grönt om styrbord vid resa mot Strängnäs. Det minsta vattendjupet i leden är 2.2 meter vid medelvattenstånd. Detta minsta vattendjup finns i en ca 40 meter lång sträcka som är tydligt utmärkt