Önskar du          kontakt   

       med oss

Under fliken förtroendevalda finns kontaktuppgifter.

 Du kan även använda vår blogg                  logg.bkgripen.se        

för att kontakta oss

Söker du båtplats i Strängnäs?

Vi har flera lediga bryggplatser även för större
Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken, även hyggligt vindskyddat. El finns utdraget till varje brygga.
Tag kontakt med vår hamnvärd Henrik Thernlund tfn 073-1515145 eller medl.ansvarig Carina Boson Mobil tfn 076-400 31 00

Avgift 100 kr som dras när du fått plats.

Gå in på följande länk köplats för att anteckna dig.

Vi stödjer BK Gripen

V ä l k o m m e n  t i l  Bk Gripen, Strängnäs  Klubben med flyt

Protokoll styrelsemöte BK Gripen den 30 augusti 2016Närvarande:

Hans Wester

Fredrik Karlström

Ewa Serander

Jan Landahl

Johan Stedt


§1Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet för öppnat och hälsade alla välkomna


§2Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes


§3Föregående mötesprotokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

Styrelsen beslutade avvakta kvarstående punkter beroende på vad som beslutas på medlemsmöte.

 

§4Kassaärenden

Likviditet 223 Tkr vilket är i paritet med tidigare redovisning den 7 juni.


§5Medlemsärenden

Antal medlemmar: oförändrat

Kölista: 3

Bryggbeläggning: Inga vakanser


§6Ärenden

Inkommet e-post från Peab:

Mail inkommit från Peab med fråga om huruvida föreningen ser på samarbete/administration och drift gällande nya projekterade brygg platser. Beslutas att Jan Landahl och Hans Wester diskuterar förutsättningar med Peab.


Scenarier:

Jan Landahl redogör för ett antal olika scenarier beträffande föreningens framtida viljeinriktning. Styrelsen enades om att två alternativ presenteras på medlemsmötet den 18 september.

Efter medlemsmötet blir Jan Landahl sammankallande till dialogmöte med Vasallen och kommunen.


§7Övriga frågor

•Söndag 18 september är det medlemsmöte. Ordförande kallar medlemmar och informerar på hemsidan.

•Faktura från SEVAB på 27 Tkr har inkommit beträffande elanslutning till kommunalt nät som föreningen avtalat om men som av olika anledningar inte verkställts.

Betalning på fakturan är framskjuten till sista december.

§8Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet för avslutat


Protokoll styrelsemöte BK Gripen den 7 juni 2016

Närvarande:

Hans Wester

Fredrik Karlström

Ewa Serander

Jan Landahl


§1Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§2Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes

§3Föregående mötesprotokoll

Godkändes och lades till handlingarna

§4Kassaärenden

Ordförande redogjorde för resultat o balansräkning fram till sista maj samt kassaställning. Utfall hittills följer i stort budgetering. Se bilaga 1

Likviditeten är för närvarande är 225 Tkr.

§5Medlemsregister

Antal medlemmar: 112

Kölista: 3

Bryggbeläggning: Inga vakanser

§6Ärenden

Rapport från möte med kommunen

Ordförande och Åke Schylander har haft möte med Granlund och Rojek på kommunen. Syfte med mötet var att beskriva läget beträffande Vasallens hantering av såväl el- och vattentillgången till brygg området samt kommunens syn på möjlighet för föreningen att finnas kvar på området. Mötet resulterade i att kommunen önskar att föreningen återkommer med på förslag på hur föreningen kan vara en framtida part och aktör i den nya delen av staden. Kommunen är medvetna om läget som råder mellan Vasallen och föreningen och kommunstyrelsens ordf. Jakob Högfelt har blivit informerad.

Förutsättningar, krav och villkor för klubbens framtid i Eldsundsviken  är i dagsläget oklara varför trepartssamtal måste ske mellan kommunen, Vasallen och föreningen.

Mot bakgrund av ovanstående beslutades att kalla till medlemsmöte. Mötet planeras till den 18 september. 

Till medlemsmöte kommer styrelsen ta fram ett antal scenarier. Medlemsmötet ska vara inför möte trepartsmöte mellan Vasallen, föreningen och kommunen.


   Möte med Richard Brehmer Vasallen ang. parkering

Anledning till att Vasallen inte vill att vi parkerar vid strandremsan är att verkligheten i möjligaste mån ska överensstämma med försäljningsprospekt. Parkeringsskylt med parkering förbjuden kommer att sättas upp av Vasallen. Styrelsen anmodar medlemmarna att endast lasta i och ur bilarna vid bryggorna och sedan parkera på anvisad plats. 


Diskussion kring dragning av el och vatten till brygg området

Det gamla elsystemet är söndergrävt och går inte att använda. Tidigare vattenrör är inte heller i bruk. Kostnaden att dra in ny nergrävd el är cirka 100 tkr vilket styrelsen inte anser vara försvarbart att genomföra utifrån rådande oklara läge. Beslutas att inte dra in el i dagsläget. Diskussion om att via solpaneler förse bryggorna till hösten med lyse togs upp. Initialt undersöker Fredrik vilka möjligheter som finns. Tillfällig elförsörjning via luftledning är inte ett alternativ.

 

§7Övriga frågor

Stolpar: Behov finns av att fixa ett antal dåliga stolpar. Förfrågan lämnad till entreprenör.

Nästa styrelsemöte: 30 augusti

 

§8Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet för avslutat


Protokoll styrelsemöte möte BK Gripen

Datum 2016-04-18

Närvarande:

Hans Wester

Jan Landahl

Johan Stedt

Fredrik Karlström

Åke Schylander

Ylva Binder

Ewa Serander

§1.      Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade därmed mötet


§2.      Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes


§3.      Årsmötesprotokoll

Jan gick igenom årsmötesprotokollet som kommer att läggas ut på hemsidan.


§4.      Ekonomi

Det ekonomiska läget är 87 300 kr i likvida medel. Fakturering utskickat avseende medlems- och bryggavgifter på sammanlagt 144 300 kronor vilket ligger i paritet med budgeteringen.


§5.    Medlemsregister

Det är 117 medlemmar i klubben varav 107 hyr brygg plats vilket är samma antal som tidigare. Det är två i kö som önskar brygg plats.


§6.     Läget vad avser framdragning av el och vatten

Låneansökan är i enlighet med vad som beslutades på årsmöte gjord. Sannolikt kommer besked från SBU inom några veckor.

Ordförande redogjorde i stora drag för bakgrund och nuläge gällande kontakter med Vasallen och kommunen beträffande el, VA och tillgång till området. Idag är läget osäkert huruvida klubben ska bekosta framdragning av el och VA då såväl kommunen som Vasallens intentioner är otydliga vad som gäller på längre sikt. Tidigare utlovade möjligheter har ändrats, främst från Vasallen, vilket betyder att vi i nuläget är tillbaka på ruta ett.

Det är i dagsläget oklart huruvida vi har tillgång till el.
§7.   Konsekvenser och åtgärdslista vad avser läget vad gäller el- och vatten

Beslutas att det utifrån nuvarande läge inte är aktuellt att dra fram el- och vatten.

Beslutades att ordförande, inom kort, kontaktar SEVAB med information att vi avvaktar indragning av el och VA pga. rådande omständigheter.

Beslutas att ordförande tar ny kontakt tas med kommunen för vidare diskussion om hur kommunen avser att stödja klubben. Förhoppning från styrelsen är att resultatet av dessa diskussioner leder till en efterföljande konstruktiv diskussion med Vasallen.

 

§8.   Tillgång till brygg området

Information från kommun och Vasallen har varit bristfällig över tid. Vasallens ambition är att bygga en marina på 300 platser som går in på BK Gripens ”vattenområde”. Vasallen har aviserat att de under hösten önskar föra diskussion med BK Gripen utifrån att klubben blir en aktör beträffande hantering av kommande brygg verksamhet i den nya marinan.

Sjösättningsrampen: Kommer att kunna användas såsom tidigare under våren. Klubben önskar också att få använda den för upptagning i höst men det är i dagsläget oklart. Diskussioner pågår.


Tillfart och parkering: Klubben har fått tillåtelse av Vasallen att åka ner till bryggorna för i- och urlastning under sommaren 2016. Maximal tid 10 minuters parkering.

Åke Schylander får i uppdrag att märka upp gränsen mellan den mark som klubben arrenderar och Vasallens mark. Syfte är att inte åka på Vasallens mark.


§9.  Underhåll av brygganläggning

Bryggvärdarna kommer att få i uppdrag att rolla bryggorna under våren.


§11.  Övriga frågor

Nästa styrelsemöte blir i anslutning till att möte skett med kommunen.


§12.  Mötets avslutande

Ordförande tackade och förklarade mötet för avslutat


Protokoll från Årsmöte med BK Gripen 2016-03-20§ 1.         Mötet öppnades.


§ 2.         Dagordningen godkändes.


§ 3.         Årsmötet förklarades vederbörligen utlyst.


§ 4.         Hans Wester valdes till ordförande för mötet.


§ 5.         Jan Landahl valdes till sekreterare för mötet.


§ 6.         Till justeringsmän valdes Johan Stedt och Fredrik Karlström.


§ 7.         Röstlängden godkändes. Närvarande 32 medlemmar. Bilaga 1.


§ 8.         Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansrapport godkändes.

                Bilaga 2. Revisionsberättelsen föredrogs. Bilaga 3.


§ 9.         Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.


§ 10.       Framställningar från styrelsen och styrelsens förslag inför verksamhetsåret

                2016 föredrogs. Ordföranden redogjorde för investeringar inom vatten och el

                mm, samt finansiering av dessa. Bilaga 4. Mötet godkände styrelsens förslag till

                investeringar och att klubben tar upp ett lån om 150 000 kronor.


§ 11.      Inga motioner hade inkommit till årsmötet.


§ 12.      Ersättning till styrelsen beslöts vara oförändrade.


§ 13.      Mötet godkände styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt förändrade

                medlems- och båtplatsavgifter för 2016. Bilaga 4 och 5.


§ 14.       Årsmötet godkände föreslagna ändringar och kompletteringar av

                ordningsreglerna för klubben.


§ 15.       Årsmötet beslöt att följande väljs till ledamöter mm för verksamhetsåret 2016;


                Ordförande                 Hans Wester

                Vice ordförande         Jan Landahl

                Kassör                           Vakant

                Sekreterare                 Ewa Serander

                Ledamöter                   Johan Stedt

                                                        Fredrik Karlström

                Suppleant                    Henrik Thernlund


                Eldsundsförråd          Tholi Fyrebo


                Bryggvärdar;

                Brygga 1                      Bengt Berg

                Brygga 2                      Ronny Åberg

                Brygga 3                      Rickard Granlund

                Brygga 4                      Åke Schylander

                Brygga 5                      Peter Eriksson


§ 16.       Till revisorer valdes Lars Serander och Olle Thor.


§ 17.       Till valberedning valdes Patrik Stedt och Ronny Åberg.


§ 18.       Årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt på klubbens hemsida.


§ 19.       Årsmötet avslutades.
Vid protokollet
Jan Landahl                                  Hans Wester 

Sekreterare                                  Ordförande

Justeringsmän:
Johan Stedt                                   Fredrik Karlström