Båtklubben Gripen

Grundad 1962

Söker du båtplats i Strängnäs?


Vi har tyvärr inga platser kvar just nu.

Men du kan ställa dig i kö då det alltid är rörelser i klubbens båtbestånd. Om Eldsundsviken.


- Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken.


- Bryggplatserna är även hyggligt vindskyddade.


- El finns utdraget till varje brygga.Tag kontakt med vår hamnkapten

Henrik Thernlund

070-530 10 40 om du behöver bryggplats  (se mer under fliken "Bryggplatser")


För medlemskap ta kontakt med vår

medlemsansvarige

Carina Boson

076-400 31 00

om du behöver bli medlem. (se mer under fliken "Bli medlem")Vi stödjer

BK Gripen

Välkommen till BK Gripen,

-Vi är en ideell bryggförening i Strängnäs.

-Vår hemmahamn är Eldsundsviken.

Stadgar för Båtklubben GRIPEN, 

bildad den 13:e februari 1962

Förslaget på nya stadgar

(Gamla stadgar hittar du längre ner)


Förslag till reviderade stadgar för båtklubben Gripen.


1. Ändamål

Båtklubben GRIPEN har till ändamål att tillvarata medlemmars intressen i fråga om båtliv samt verka för en positiv utveckling av båtlivet i Strängnäs och Mälaren. Båtklubben Gripen är en ideell förening med BEVIS från Skattemyndigheten i Strängnäs 1994-12-09.


2. Medlemskap

Medlemskap i Båtklubben Gripen kan erhållas efter ansökan till klubbens styrelse. Aktivt medlemskap bygger på antalet tillgängliga bryggplatser. Medlem utan båt, eller båtägare som gör ett uppehåll i sitt båtägande, kan ha ett passivt medlemskap

.

3. Medlemskaps upphörande

Då medlem själv anmäler utträde till styrelsen.

Om medlem inte före 1 april maj och efter anmaning från styrelsen ej erlagt för året fastställa avgifter kan styrelsen avsluta medlemskapet.

Medlemskap kan sägas upp från klubbens sida efter beslut på årsmöte om klubbmedlem på ett flagrant sätt, trots tillrättavisning, bryter/brutit mot klubbens ordningsregler.


4. Hedersmedlem

Till hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag, den eller de medlemmar, som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat båtklubben. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och arbetsplikt.


5. Ordningsregler

Utöver dessa stadgar gäller av klubben antagna ordningsregler för bryggområden och Eldsundsförråden 

Medlem förutsätts ta del av och följa dessa samt tillse att anhöriga och åtföljande personer hörsammar desamma.

Åsamkas klubben skada genom försummelser kan medlem bli ersättningsskyldig.


6. Styrelse

Klubbens löpande verksamhet handteras av en styrelse. Denna utses genom val på årsmötet. Den består av:

Ordförande, vice ordförande och fem ledamöter.

Styrelsen konstituerar sig så att det finns en sekreterare, en ekonomi- ansvarig och en hamnkapten i styrelsen. 

Ordförande väljs för en tid av ett år, övriga väljs på ett eller på två år på

sådant sätt att tre stycken nyväljs/omväljs varje år 

För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet en revisorer samt en suppleant för denna. Styrelsen kan till sig adjungera personer med den kompetens som erfordras i varje särskilt fall.


7. Avgifter

Följande avgifter finns: inträdesavgift, medlemsavgift, bryggavgift, elavgift, arbetsplikt och avgift for båtgarage. Medlem omfattas också av arbetsplikt enligt styrelsens beslut. Styrelsen fattar årligen beslut om aktuella avgifter enl. ovan i anslutning till den budget som styrelsen fattar beslutar om och som föreläggs medlemmarna för godkännande på årsmötet.   


8. Årsmöte (allmänt möte)

Ordinarie årsmöte med klubben äger rum under tiden under 1 kv. före 1 april februari - mars. Kallelse till årsmöte skall ske minst 14 dagar före genom personlig kallelse. Vid årsmötet skall bl a behandla ärenden enligt bilaga 1.

Allmänt möte därutöver äger rum, då så av styrelsen anses påkallat, eller då minst tre medlemmar begär sådant möte. 

Kallelse till allmänna möten sker genom personlig kallelse. Kallelse skall ske minst två (2) veckor före mötet.

Extra föreningsmöte, med kallelse till samtliga medlemmar, kan utlysas av styrelsen vid behov, då för föreningen särskilt viktiga ärenden/beslut behöver tagas, utan att kunna invänta ordinarie årsmöte.

Vid möte får medlem genom fullmakt företräda endast en (1) icke närvarande medlem.


9. Bryggbasar

Bryggbas skall utses för varje brygga.  Denne ansvar för och leder underhålls- och förbättringsarbeten på resp. brygga.

Bryggbasen har följande uppgifter:

  • övervakar efterlevnaden av ordningsregler på sin brygga, samt meddelar respektive båtägare vad denne har att ordna till på sin bryggplats.
  • kallar båtägarna på bryggan till arbetsdag när arbete skall utföras.
  • informera styrelsen om arbeten som behöver göras på aktuell brygga.

Medel för de arbeten som man vill göra anvisas av styrelsen.


10.  Medlemens åtagande

Klubbens medlemmar åtar sig med medlemskapet att med eget arbete medverka i underhåll och förbättring av klubbens egendom. Omfattningen av dessa arbetsuppgifter sker genom arbetsplikt som fastställs avstyrelsen eller bryggbasen i samråd med båtägarna på respektive brygga.                                          För utebliven inställelse vid sådan arbetsdag kan extra avgift utgå.

Medlem är också skyldig att följa gällande lagar, t ex  angående miljöpåverkan.


11. Stadgeändringar

Ändringar av denna stadga får ske vid årsmöte om minst 70 % av deltagaran är för ändringen. Ändring får också ske om två (2) allmänna möten med minst två (2) månaders mellanrum så beslutar. Fråga om stadgeändring ska vara anmäld i kallelse till avgörande möte.


12. Klubbens upplösande

Om klubben beslutar om sitt upplösande ska - sedan klubbens skulder blivit betalda - återstående tillgångar disponeras enligt beslut av extra medlemsmöte eller årsmöte.

                                                                                                                                  


  Bilaga  1 


Dagordning för årsmöten i BK Gripen

1. Mötets öppnande

2. Närvarolista / röstlängd och fullmaktsgranskning

3. Val av ordförande, sekreterare för mötet  

4. Val av två (2) justerare tillika rösträknare

-----------------------------------------------------------------------------------

5.  Fråga om mötets behöriga utlysande.

6.  Styrelsens verksamhetsberättelse.

7.  Resultat- och balansräkning 

8.  Revisionsberättelse.

9.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Propositioner från styrelsen

11. Motioner från medlemmarna

12. Medlemsavgifter

13. Beslut om styrelsearvoden

14. Antal ledamöter i styrelsen

15. Val av styrelse 

     -   Ordförande på ett år

  • Vice ordförande på två år
  • Ledamot på två år
  • Ledamot på två år
  • Ledamot på ett år
  • Ledamot på ett år
  • Ledamot på ett år

   Val av övriga förtroendemän på ett år

       -  Bryggbasar för brygga 1-4 i Eldsund

       -  Bryggbas för Nabbviken

       -  Förrådsbas Eldsundsförråden

   Val av revisor och revisorsuppleant på ett år

   Val av valberedning på ett år

16.  Fastställande av avgifter samt arbetsplikt för året.

17.  Information om verksamhetsplan och budget för året.

18.  Aktuella frågor (diskussionspunkt)

19.  Årsmötet avslutas


Nedan hittar Du de gamla stadgarna:

1 Ändamål

Båtklubben GRIPEN har till ändamål att tillvarata medlemmars intressen i fråga om båtliv samt verka för en possitiv utveckling av båtlivet i Strängnäs och Mälaren. Båtklubben Gripen är en ideell förening med BEVIS från Skattemyndigheten i Strängnäs 1994-12-09.


2. Medlemskap

Medlemskap i Båtklubben Gripen kan erhållas efter ansökan till klubbens styrelse. Aktivt medlemskap bygger på antalet tillgängliga bryggplatser. Medlem utan båt, eller båtägare som gör ett uppehåll i sitt båtägande, kan ha ett passivt medlemskap

.

3 Medlemskaps upphörande

Då medlem anmäler utträde.

Om medlem inte före 1 maj och efter anmaning från styrelsen ej erlagt för året fastställa avgifter.

Medlemskap kan sägas upp från klubbens sida efter beslut på årsmöte om klubbmedlem på ett flagrant sätt, trots tillrättavisning, bryter/brutit mot klubbens ordningsregler.


4. Hedersmedlem

Till hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag, den eller de medlemmar, som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat båtklubben. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och arbetsplikt.


5 Ordningsregler

Utöver dessa stadgar gäller av klubben antagna ordningsregler för bryggområdet.

Medlem förutsätts ta del av och följa dessa samt tillse att anhöriga och åtföljande personer hörsammar desamma.

Åsamkas klubben skada genom försummelser kan medlem bli ersättningsskyldig.


6 Styrelse

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse. Denna utses genom val på årsmötet. Den består av:

ordförande

vice ordförande

sekreterare

kassör

tre ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Ordförande väljs för en tid av ett år, övriga på två år.

För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet två revisorer samt en suppleant för dessa.

Som adjungerade medlemmar i styrelsen, utan rösträtt ingår bryggbasar och förrådsbas Eldsundsförråden.


7 Avgifter

Följande avgifter finns: inträdesavgift, medlemsavgift, bryggavgift, elavgift,  arbetsplikt och avgift for båtgarage. Styrelsen fattar årligen beslut om aktuella avgifter enl. ovan i anslutning till den budget som styrelsen fattar beslut om och som föreläggs medlemmarna för godkännande på årsmötet.   


8 Årsmöte (allmänt möte)

Ordinarie årsmöte med klubben äger rum under tiden februari - mars. Allmänt möte därutöver äger rum, då så av styrelsen anses påkallat, eller då minst tre medlemmar begär sådant möte. 

Kallelse till årsmöte resp. allmänna möten sker genom personlig kallelse. Kallelse skall ske minst två (2) veckor före mötet.

Extra föreningsmöte, med kallelse till samtliga medlemmar, kan utlysas av styrelsen vid behov, då för föreningen särskilt viktiga ärenden/beslut behöver tagas, utan att kunna invänta ordinarie årsmöte.

Vid möte får medlem genom fullmakt företräda endast en (1) icke närvarande medlem. Vid årsmötet ska bl a. följande ärenden behandlas:

1    val av ordförande och sekreterare för mötet.

2    val av två (2) justerare.

3    fullmaktsgranskning,

4    fråga om mötets behöriga utlysande.

5    styrelsens verksamhetsberättelse.

6    kassaredogörelse.

7    revisionsberättelse.

8    fråga om ansvarsfrihet,

9    val av samtliga funktionärer enligt punkt  6.

10  fastställande av avgifter, verksamhetsplan och budget samt arbetsplikt för året.


9 Bryggbasar

Bryggbas skall utses för varje brygga.  Denne ansvar för och leder underhålls- och förbättringsarbeten på resp. brygga.

Övervakar efterlevnaden av ordningsregler på sin brygga, samt meddelar resp. båtägare vad denne har att ordna till på sin bryggplats.

Kallar båtägarna på bryggan till arbetsdag när arbete skall utföras.

Informera styrelsen om arbeten som behöver göras på aktuell  brygga.

Medel de arbeten som man vill göra anvisas av styrelsen.


10  Medlemens åtagande

Klubbens medlemmar åtar sig med medlemskapet att med eget arbete medverka i underhåll och förbättring av klubbens egendom. Omfattningen av dessa arbetsuppgifter sker genom  arbetsplikt  som fastställs avstyrelsen eller  bryggbasen i samråd med båtägarna på resp. brygga. För utebliven inställelse vid sådan arbetsdag kan extra avgift utgå.


11 Stadgeändringar

Ändringar av denna stadga får ske om två (2) allmänna möten med minst två (2) månaders mellanrum så beslutar eller om ett allmänt möte med minst 70 % majoritet så beslutar. Fråga om stadgeändring ska vara anmäld i kallelse till avgörande möte.


13 Klubbens upplösande

Om klubben beslutar om sitt upplösande ska - sedan klubbens skulder blivit betalda - återstående tillgångar disponeras enligt beslut av extra medlemsmöte eller årsmöte.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


ORDNINGSREGLER

För Båtklubben Gripen bildad 1962-02-13


Ordningsreglerna kommer att uppdateras. Då de nuvarande ordningsreglerna inte är aktuella arbetar styrelsen med nya uppdaterade ordningsregler. Dessa nya ordningsregler skall enligt stadgarna beslutas på ett medlemsmöte vilket kommer att genomföras i höst.


Under tiden:

- Visa hänsyn till andra, både medlemmar och andra i området.

- Visa hänsyn till miljön, exempelvis kemikalier, buller, djur och växtlighet eller annat.

- Var rädd om klubbens materiel och och annan utrustning.

- Överförbruka inte klubbens el eller andra resurser.

Ha alltid klubbens bästa i tankarna! Ta ett personligt ansvar!