Önskar du          kontakt   

       med oss

Under fliken förtroendevalda finns kontaktuppgifter.

 Du kan även använda vår blogg                  logg.bkgripen.se        

för att kontakta oss

Söker du båtplats i Strängnäs?

Vi har flera lediga bryggplatser även för större
Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken, även hyggligt vindskyddat. El finns utdraget till varje brygga.
Tag kontakt med vår hamnvärd Henrik Thernlund tfn 073-1515145 eller medl.ansvarig Carina Boson Mobil tfn 076-400 31 00

Avgift 100 kr som dras när du fått plats.

Gå in på följande länk köplats för att anteckna dig.

Vi stödjer BK Gripen

V ä l k o m m e n  t i l  Bk Gripen, Strängnäs  Klubben med flyt

Stadgar för Båtklubben GRIPEN bildad 1962 02 13


1 Ändamål

Båtklubben GRIPEN har till ändamål att tillvarata medlemmars intressen i fråga om båtliv samt verka för en possitiv utveckling av båtlivet i Strängnäs och Mälaren. Båtklubben Gripen är en ideell förening med BEVIS från Skattemyndigheten i Strängnäs 1994-12-09.


2. Medlemskap

Medlemskap i Båtklubben Gripen kan erhållas efter ansökan till klubbens styrelse. Aktivt medlemskap bygger på antalet tillgängliga bryggplatser. Medlem utan båt, eller båtägare som gör ett uppehåll i sitt båtägande, kan ha ett passivt medlemskap

.

3 Medlemskaps upphörande

Då medlem anmäler utträde.

Om medlem inte före 1 maj och efter anmaning från styrelsen ej erlagt för året fastställa avgifter.

Medlemskap kan sägas upp från klubbens sida efter beslut på årsmöte om klubbmedlem på ett flagrant sätt, trots tillrättavisning, bryter/brutit mot klubbens ordningsregler.


4. Hedersmedlem

Till hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag, den eller de medlemmar, som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat båtklubben. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och arbetsplikt.


5 Ordningsregler

Utöver dessa stadgar gäller av klubben antagna ordningsregler för bryggområdet.

Medlem förutsätts ta del av och följa dessa samt tillse att anhöriga och åtföljande personer hörsammar desamma.

Åsamkas klubben skada genom försummelser kan medlem bli ersättningsskyldig.


6 Styrelse

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse. Denna utses genom val på årsmötet. Den består av:

ordförande

vice ordförande

sekreterare

kassör

tre ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Ordförande väljs för en tid av ett år, övriga på två år.

För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet två revisorer samt en suppleant för dessa.

Som adjungerade medlemmar i styrelsen, utan rösträtt ingår bryggbasar och förrådsbas Eldsundsförråden.


7 Avgifter

Följande avgifter finns: inträdesavgift, medlemsavgift, bryggavgift, elavgift,  arbetsplikt och avgift for båtgarage. Styrelsen fattar årligen beslut om aktuella avgifter enl. ovan i anslutning till den budget som styrelsen fattar beslut om och som föreläggs medlemmarna för godkännande på årsmötet.   


8 Årsmöte (allmänt möte)

Ordinarie årsmöte med klubben äger rum under tiden februari - mars. Allmänt möte därutöver äger rum, då så av styrelsen anses påkallat, eller då minst tre medlemmar begär sådant möte. 

Kallelse till årsmöte resp. allmänna möten sker genom personlig kallelse. Kallelse skall ske minst två (2) veckor före mötet.

Extra föreningsmöte, med kallelse till samtliga medlemmar, kan utlysas av styrelsen vid behov, då för föreningen särskilt viktiga ärenden/beslut behöver tagas, utan att kunna invänta ordinarie årsmöte.

Vid möte får medlem genom fullmakt företräda endast en (1) icke närvarande medlem. Vid årsmötet ska bl a. följande ärenden behandlas:

1    val av ordförande och sekreterare för mötet.

2    val av två (2) justerare.

3    fullmaktsgranskning,

4    fråga om mötets behöriga utlysande.

5    styrelsens verksamhetsberättelse.

6    kassaredogörelse.

7    revisionsberättelse.

8    fråga om ansvarsfrihet,

9    val av samtliga funktionärer enligt punkt  6.

10  fastställande av avgifter, verksamhetsplan och budget samt arbetsplikt för året.


9 Bryggbasar

Bryggbas skall utses för varje brygga.  Denne ansvar för och leder underhålls- och förbättringsarbeten på resp. brygga.

Övervakar efterlevnaden av ordningsregler på sin brygga, samt meddelar resp. båtägare vad denne har att ordna till på sin bryggplats.

Kallar båtägarna på bryggan till arbetsdag när arbete skall utföras.

Informera styrelsen om arbeten som behöver göras på aktuell  brygga.

Medel de arbeten som man vill göra anvisas av styrelsen.


10  Medlemens åtagande

Klubbens medlemmar åtar sig med medlemskapet att med eget arbete medverka i underhåll och förbättring av klubbens egendom. Omfattningen av dessa arbetsuppgifter sker genom  arbetsplikt  som fastställs avstyrelsen eller  bryggbasen i samråd med båtägarna på resp. brygga. För utebliven inställelse vid sådan arbetsdag kan extra avgift utgå.


11 Stadgeändringar

Ändringar av denna stadga får ske om två (2) allmänna möten med minst två (2) månaders mellanrum så beslutar eller om ett allmänt möte med minst 70 % majoritet så beslutar. Fråga om stadgeändring ska vara anmäld i kallelse till avgörande möte.


13 Klubbens upplösande

Om klubben beslutar om sitt upplösande ska - sedan klubbens skulder blivit betalda - återstående tillgångar disponeras enligt beslut av extra medlemsmöte eller årsmöte.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


ORDNINGSREGLER

För Båtklubben Gripen bildad 1962-02-13


Avseende bryggområdet.

Dessa regler har till ändamål att skapa den ordning, som är ett grundkrav från hyresvärden och tillsynsmyndigheter, samt att öka säkerheten för medlemmarna och deras egendom, och därmed den gemensamma trivseln.

Bryggområdet är avsett endast för klubbmedlemmarnas egna båtar.


1 Parkering och grindar

Parkeringsplatser finns vid sidan av bryggområdet. Parkering vid bryggorna får endast ske för tillfällig in- och urlastning i samband med båtutflykt.


2 Bryggplatser

Förtöjningsplatser fördelas av bryggbas i samråd med kassören med hänsyn till båttyp och storlek.

Platsen får inte utan bryggbasens tillstånd lånas ut till ev. gäster.

Kostnaden för el och stadsvatten till bryggorna ingår i bryggavgiften.  Båtägare har att iakttaga sparsamhet med vatten för rengöring av båten. Elanslutning till belysningsstolpe får endast användas för elektriska handverktyg vid mindre reparations- och underhållsarbeten av båten, städning och damsugning av samt för laddning av kyl eller batteri närmaste dygnet före utfärd med båten.

Behöver man ström för kontinuerlig användning i båten, när den ligger vid bryggan, anmäler man detta till bryggbasen, som i sin tur meddelar ordförande om detta. Särskild elavgift utgår då enl. fastställd taxa för den förbrukning som används. Kan detta ej enkelt fastställas utgår en schablon avgift om 2

50 kr per månad under sommarmånaderna maj t.o.m. augusti.                                                       

Om Du inte avser att utnyttja bryggplatsen för vilken Du erlagt årsavgift, ska platsen ställas till bryggbasens och kassörens förfogande for "uthyrning" till medlem på kölista..Du får erlagd avgift tillbaka och behåller rätten till platsen till nästa säsong. Om Du på detta sätt inte utnyttjar Din bryggplats under två (2) säsonger, frånträder Du den.

Förtöjningsgods ska vara av sådant material och sådan grovlek att de motsvarar påfrestningar, som de kan utsättas för. De ska ha fjädrande fastsättningsanordning.

Förtöjningar och fjädrar samt fånglinor ska tas bort före vintern.

Förtöj båten sa att inte grannbåtarna skadas. Använd fendertar.

Samråd med grannarna, tänk på masterna. Nyttjaren av båtplatsen svarar i samråd med grannar för vården och underhållet av sina förtöjningsstolpar.

Fiske får inte ske inom området.


3   Eldsundsförråd

Tilldelning av båtförvaringsplats lämnas av chef för Eldsundsförråden. Ansökan om förhyrning av båtuppställningsplats sker till kassören, efter att förrådschef tilldelat den sökande en garageplats. Uppsägning av tecknat avtal skall ske till kassören senast 4 månader före avtalets utgång.

Eldfarliga vätskor såsom bensin och gasol får inte förvaras i förråden.

I förrådet är ej tillåtet att bedriva verkstadsaktivitet eller annan företagsverksamhet.

Båt eller fordon etc som är uppställt i förrådet skall vara försäkrat.

Om något går sönder - LAGA ELLER ANMÄL TILL CHEF FÖR ELDSUNDSFÖRRÅDET.

LÅS EFTER DIG!


4 Slipvagn

Om Du använder slipvagn och vinsch, är Du själv ansvarig för säkerheten och för att utrustningen används på rätt sätt. Om Du är osäker ta hjälp av din bryggbas.

Lämna aldrig spelet obevakat

Tillåt inte att barn uppehåller sig utan tillsyn i närheten av slip och spel.

Lås och täck över spelet omedelbart efter användning.

Högsta tillåtna vikt, som får belasta vinsch och spår, anges genom anslag vid spelet.

Blockera inte slipvagnen längre tid med upptagen båt! än vad som du behöver för aktuellt arbete med båten.

Om Du skulle behöva ha båten på slipvagnen en längre tid - tala först med kassör/bryggansvarig.

Jollar och kanoter läggs på av bryggbas anvisad plats längs strandlinjen utan att försvåra tillträde till bryggorna.

Omedelbart efter sjösättning skall ev. trailer eller båtvagn återställas till sin vinterförvaringsplats, och får således ej bli kvar vid sjösättningsrampen. Ansvarig därför är båtägaren.


5 Miljövård

Spillolja, begagnad glykol, färgburkar och kasserade batterier tar Du själv hand om. Lämna dem på bensinstationen eller vid kommunens depositionsanläggning.

Sopor och annat avfall tar Du själv med från området.

Toaletten skall hållas ren och prydlig. Toaavfall i mindre mängd från båt får tömmas i toaletten, dock endast via påfyllningsrör på toalettens ena sida. Ser du att toaletten är fylld, anmäl detta till kassören så att han kan beställa tömning.

Spara på elektriciteten.


6 Ansvar

All förflyttning av båt och båtkärror/vagnar sker på egen risk och ansvar inklusive själva sjösättningen.

Sjösättning får endast ske på trailerrampen.